Nieuws

Controle premiebesluiten 2020

Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK), dit kan u veel geld besparen! Begin december ontvangt u van de belastingdienst weer de beslissing waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas(WHK) voor 2020 wordt vastgesteld. Deze premie bestaat uit twee premiecomponenten:   premiecomponent WGA-lasten; premiecomponent Ziektewet-lasten. Indien werkgever eigenrisic...

Kennissessies schadelastbeheersing Ziektewet en WGA

  Hoe beter de beheersing van inzetbaarheid, hoe lager de instroom en hoe minder de kosten! Als werkgever weet u hoe belangrijk resultaten op de beheersing van de inzetbaarheidsrisico's van personeel zijn voor uw kosten rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze resultaten hebben direct invloed op uw premielasten en/of private kosten bij Ziektewet en WGA instroom. Bent u eigen risicodrager of bij het UWV verzekerd, in beide gevallen is de beheersing va...

UWV personeel laat vaak steken vallen bij beoordelen zieken

Maandag 15 april 2019 is in het nieuws gebracht dat het UWV personeel vaak steken laat vallen bij het beoordelen van zieken. Hierdoor zitten mensen dus regelmatig in een verkeerde uitkeringssituatie. Dit kan weer grote financiële gevolgen hebben voor een werkgever. Als werkgever krijgt je tenslotte de toerekening voor maximaal 10 jaar van de (ex-) medewerkers die in de WGA terecht komen. Je kunt je voorstellen dat dit behoorlijk in de kosten kan gaan oplopen. Ook al laten de ...

Achterstand herbeoordelingen WGA blijft stijgen

Uit onderzoek van actualiteitenprogramma Nieuwsuur blijkt dat het aantal mensen dat nog wacht op een medische herkeuring bij het UWV verder oploopt. In 2015 betrof het ruim 25.000 personen, wat inmiddels al is opgelopen tot ruim 30.000. Hierdoor zitten er ontzettend veel mensen in een verkeerd soort uitkering, wat weer grote financiële gevolgen kan hebben voor de (ex-)werkgever, maar ook voor de persoon zelf.   Eigenrisicodrager of publiek verzekerd? ...

Dossieranalyse. Welke route neemt u als werkgever?

Verzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen zorgen voor complexe situaties. Vanuit goed werkgeverschap kunnen er tijdens een re-integratietraject goed bedoelde keuzes gemaakt worden die vervolgens een averechts effect kunnen hebben. Dit zien we vanuit Resolu ook veel gebeuren. Zo is er als voorbeeld een casus geweest waarbij een medewerker de 104 weken re-integratie heeft doorlopen en een status 35-80% heeft gekregen. De medewerker werkte 40 uur in de week maar kon op het moment ...

Ziektewetuitkering met terugwerkende kracht, bezwaar loont!

Een opvallend thema dat we tegenkomen bij de behandeling van onze bezwaarzaken, is de toegekende Ziektewetuitkering "met terugwerkende kracht". De ziektewetuitkering is bedoeld voor situaties, waarin mensen bij ziekte niet verzekerd zijn van inkomen (enkele uitzonderingen daargelaten). Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat een contract afloopt tijdens ziekte of wanneer er geen werkgever is.   Uitkeringskosten die ontstaan vanuit een dienstverband of binnen 4 ...

Controle Premiebesluiten 2019 (WHK)

Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK), dit kan u veel geld besparen! Begin december ontvangt u van de belastingdienst weer de beslissing waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas(WHK) voor 2019 wordt vastgesteld. Deze premie bestaat uit twee premiecomponenten: premiecomponent WGA-lasten; premiecomponent Ziektewet-lasten. Indien werkgever eigenrisicodrager is voor één van de ...

Laat u geld liggen?

No-riskpolis   Een werkgever kan bij ziekte van werknemers met een arbeidsbeperking een beroep doen op de zogeheten no-riskpolis. Het UWV compenseert dan de loondoorbetaling. Zélfs als de ziekte niets met de arbeidsbeperking te maken heeft.   Het UWV heeft het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers in kaart gebracht. Uit het UWV Kennisverslag (UKV) 2018-9 is gebleken, dat er weinig gebruik gemaakt wordt door, werk...

Ontwikkelingen op de hybride WGA- en Ziektewet markten

Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de bewegingen op de hybride markt ZW en WGA. Sinds 1 januari 2018 neemt het aantal eigenrisicodragers weer toe. Ook gaat hij in op een aantal technische aanpassingen om de premiesystematiek te verbeteren.   Bewegingen hybride markt voor de WGA en ZW De WGA en ZW kennen een hybride markt. Werkgevers zijn standaard bij het UWV verzekerd. Zij kunnen echter kiezen om zelf het risi...

Bezwaar maken loont: een praktijkvoorbeeld

Resolu houdt zich naast ziektewetbegeleiding en de begeleiding van WGA gerechtigden ook al geruime tijd bezig met bezwaar & beroep. In een team van Register Casemanagers, een arts gemachtigde, een arbeidsdeskundigde en een juriste wordt er kritisch gekeken naar de beschikkingen die worden afgegeven door het UWV. Dit kunnen allerlei beschikkingen zijn zoals bijvoorbeeld WIA beschikkingen, ziektewet beschikkingen en WHK beschikkingen. Het is al jaren bekend dat de instroom ...