Controle Premiebesluiten 2019 (WHK)

Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK), dit kan u veel geld besparen!

Begin december ontvangt u van de belastingdienst weer de beslissing waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas(WHK) voor 2019 wordt vastgesteld. Deze premie bestaat uit twee premiecomponenten:

  • premiecomponent WGA-lasten;
  • premiecomponent Ziektewet-lasten.

Indien werkgever eigenrisicodrager is voor één van de uitkeringen waarop een premiecomponent betrekking heeft, wordt geen premie voor de betreffende premiecomponent verschuldigd.

Het is van groot belang dat u deze beschikking tijdig én goed controleert omdat er helaas veel fouten worden gemaakt, die grote financiële gevolgen voor u kunnen hebben. Mocht u fouten of onduidelijkheden aantreffen in uw beschikking, dan heeft u 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Gedifferentieerde premie WGA en ZW

Per 1 januari 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie van de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Dit houdt in dat (middel)grote werkgevers vanaf 2014 ook een gedifferentieerde premie betalen voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan en recht op een Ziektewetuitkering hebben. Dit kan betekenen dat u voor een zieke werknemer die maar een paar weken bij u in dienst is geweest, in totaal 12 jaar voor de kosten kan worden door belast, namelijk maximaal 2 jaar voor de Ziektewetuitkering en aansluitend tot maximaal 10 jaar voor de WGA-uitkering.

Sectorale en gedifferentieerde premies

Hoe groter het bedrijf, hoe groter de invloed van de eigen instroom is.

  • Kleine werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom die kleiner is of gelijk aan € 331.000,-) betalen sectorale premies voor elk van de twee premiecomponenten. De eigen schadelast wordt dus niet toegerekend.
  • Middelgrote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom die groter is dan € 331.000,- en kleiner dan of gelijk aan € 3.310.000,-) betalen voor elk van de twee premiecomponenten deels een sectorale premie en deels een gedifferentieerde premie gebaseerd op de eigen schadelast.
  • Grote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom die groter is dan € 3.310.000,-) betalen voor elk van de twee premiecomponenten een gedifferentieerde premie die geheel is gebaseerd op de eigen schadelast.

Controle van uw premies

Wij adviseren u onder andere te controleren of uw bedrijf in de juiste sector is ingedeeld, of u terecht bent aangemerkt als kleine, middelgrote of grote onderneming, of u terecht (niet) als eigenrisicodrager bent aangemerkt en of de loonsommen (over de jaren 2013 t/m 2017) juist zijn vastgesteld. Als de gedifferentieerde premie boven het minimum is vastgesteld, controleer dan of de uitkeringen die hebben geleid tot verhoging van de premie terecht aan u zijn toegerekend.
Maak altijd bezwaar als u twijfelt aan de juistheid van de gegevens.

Mededeling ontvangen?

Kleine werkgevers (met een loonsom kleiner of gelijk aan € 331.000) ontvangen geen beschikking maar een mededeling. Omdat de premie WHK bepaald wordt aan de hand van de sectorindeling , adviseren wij u te controleren of door de belastingdienst terecht als kleine werkgever zijn aangemerkt en of het premiepercentage van de juiste sector is gehanteerd.

Wat kan Resolu voor u doen?

U kunt uw beschikking WHK 2019 vrijblijvend aan ons toesturen voor een controle. Daarnaast zullen wij de huidige Ziektewet en WGA schade in kaart brengen en in een adviesgesprek aangeven hoe u deze kan verlagen en of het verstandig is om publiek (UWV) of privaat(eigenrisicodrager) te verzekeren.

Indien wij mogelijkheden zien om in bezwaar te gaan, kunnen wij de controle van de toegerekende ZW- en WGA-uitkeringen in overleg  voor u uitvoeren en bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst. Wij doen dit op basis van "no cure no pay". U betaalt dan alleen als er concrete besparingen zijn.

Ziektewet en/of WGA-eigenrisicodrageronderzoek

Ook is het mogelijk om via ons een Ziektewet en/of WGA-eigenrisicodrager onderzoek uit te voeren. Indien hiervoor interesse is, kunt u de Quick Scan ZW en/of WGA 2019 invullen en sturen wij u zo spoedig mogelijk een offerte.

Voor vragen over de WHK neem vrijblijvend contact met ons op! 


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?