WHK beschikking

Controle premiebesluiten 2020 

Begin december ontvangt u van de Belastingdienst weer de beschikking waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas(WHK) voor 2020 wordt vastgesteld. Deze premie bestaat uit twee premiecomponenten: de premiecomponent WGA-lasten en de premiecomponent Ziektewet-lasten.

Sectorale en gedifferentieerde premies

De Belastingdienst - in het geval van geen eigenrisicodragerschap - maakt voor de berekening van de premie onderscheid in drie typen organisaties. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de invloed van de eigen instroom is.

  • Kleine werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom die kleiner is of gelijk aan € 337.000,-) betalen sectorale premies voor elk van de twee premiecomponenten. De eigen schadelast wordt dus niet toegerekend.
  • Middelgrote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom die groter is dan € 337.000,- en kleiner dan of gelijk aan € 3.370.000,-) betalen voor elk van de twee premiecomponenten deels een sectorale premie en deels een gedifferentieerde premie gebaseerd op de eigen schadelast.
  • Grote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom die groter is dan € 3.370.000,-) betalen voor elk van de twee premiecomponenten een gedifferentieerde premie die geheel is gebaseerd op de eigen schadelast.

Op basis van deze verhouding worden parameters ingezet (die per jaar veranderen) om tot de premie van de werkgever te komen.

Controle van uw premies

Wij adviseren u onder andere te controleren of uw bedrijf in de juiste sector is ingedeeld, of u terecht bent aangemerkt als kleine, middelgrote of grote onderneming, of u terecht (niet) als eigenrisicodrager bent aangemerkt en of de loonsommen (over de jaren 2014 t/m 2018) juist zijn vastgesteld. Als de gedifferentieerde premie boven het minimum is vastgesteld, controleer dan of de uitkeringen die hebben geleid tot verhoging van de premie terecht aan u zijn toegerekend. Maak altijd bezwaar als u twijfelt aan de juistheid van de gegevens.

Kleine werkgevers (met een loonsom kleiner of gelijk aan € 337.000) ontvangen geen beschikking maar een mededeling. Omdat de premie WHK bepaald wordt aan de hand van de sectorindeling, adviseren wij u te controleren of u door de Belastingdienst terecht als kleine werkgever bent aangemerkt en of het premiepercentage van de juiste sector is gehanteerd.

Resolu helpt u graag! 

U kunt uw beschikking WHK 2020 vrijblijvend aan Resolu toesturen voor een controle. Dit is zinvol vanaf een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer €750.000,-. Daarnaast brengt Resolu de huidige Ziektewet en WGA schade in kaart en geeft Resolu in een adviesgesprek aan hoe u deze kunt verlagen. Daarnaast geeft Resolu een advies of het verstandig is om publiek (UWV) of privaat (eigenrisicodrager) te verzekeren.
Indien Resolu mogelijkheden ziet om in bezwaar te gaan, kan Resolu de controle van de toegerekende ZW- en WGA-uitkeringen voor u uitvoeren en bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst. Dit op basis van "no cure no pay". U betaalt dan alleen als er concrete besparingen zijn.
Ook kan Resolu een actuariële analyse uitvoeren om inzicht te krijgen in de keuze voor eigenrisicodragerschap Ziektewet en/of WGA.  

 

Controleer hier uw WHK beschikking

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.