Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK), dit kan u veel geld besparen!

Begin december ontvangt u van de belastingdienst weer de beslissing waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas(WHK) voor 2023 wordt vastgesteld. Deze premie bestaat uit twee premiecomponenten:

  • premiecomponent WGA-lasten;
  • premiecomponent Ziektewet-lasten

Indien werkgever eigenrisicodrager is voor één van de uitkeringen waarop een premiecomponent betrekking heeft, wordt geen premie voor de betreffende premiecomponent verschuldigd.

Wat kan Resolu voor u doen?

U kunt uw beschikking WHK 2023 vrijblijvend aan ons toesturen voor een controle. Dit is zinvol vanaf een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 905.000,-. Daarnaast zullen wij de huidige Ziektewet en WGA schade in kaart brengen en in een adviesgesprek aangeven hoe u deze kunt verlagen en of het verstandig is om publiek (UWV) of privaat (eigenrisicodrager) te verzekeren.

Indien wij mogelijkheden zien om in bezwaar te gaan, kunnen wij de controle van de toegerekende ZW- en WGA-uitkeringen in overleg voor u uitvoeren en bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst. Wij doen dit op basis van “no cure no pay”. U betaalt dan alleen als er concrete besparingen zijn.

Ook is het mogelijk om via ons een actuariële analyse te laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de keuze voor eigenrisicodragerschap Ziektewet en/of WGA.

Gedifferentieerde premie WGA en ZW

Per 1 januari 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie van de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Dit houdt in dat (middel)grote werkgevers vanaf 2014 ook een gedifferentieerde premie betalen voor tijdelijke medewerkers die ziek uit dienst gaan en recht op een Ziektewetuitkering hebben. Dit kan betekenen dat u voor een zieke medewerker die maar een paar weken bij u in dienst is geweest, in totaal 12 jaar voor de kosten kan worden door belast, namelijk maximaal 2 jaar voor de Ziektewetuitkering en aansluitend tot maximaal 10 jaar voor de WGA-uitkering.

Sectorale en gedifferentieerde premies

Hoe groter het bedrijf, hoe groter de invloed van de eigen instroom is.

  • Kleine werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom die kleiner is of gelijk aan € 905.000,-) betalen sectorale premies voor elk van de twee premiecomponenten. De eigen schadelast wordt dus niet toegerekend.
  • Middelgrote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom die groter is dan € 905.000,- en kleiner dan of gelijk aan € 3.620.000,-) betalen voor elk van de twee premiecomponenten een gewogen gemiddelde tussen sectorale premie en gedifferentieerde premie gebaseerd op de eigen schadelast.
  • Grote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom die groter is dan € 3.620.000,-) betalen voor elk van de twee premiecomponenten een gedifferentieerde premie die geheel is gebaseerd op de eigen schadelast.

Controle van uw premies

Wij adviseren u onder andere te controleren of uw bedrijf in de juiste sector is ingedeeld, of u terecht bent aangemerkt als kleine, middelgrote of grote werkgever, of u terecht (niet) als eigenrisicodrager bent aangemerkt en of de loonsommen (over de jaren 2017 t/m 2021) juist zijn vastgesteld. Als de gedifferentieerde premie boven het minimum is vastgesteld, controleer dan of de uitkeringen die hebben geleid tot verhoging van de premie terecht aan u zijn toegerekend. Maak altijd bezwaar als u twijfelt aan de juistheid van de gegevens.

Mededeling ontvangen?

Kleine werkgevers (met een loonsom kleiner of gelijk aan € 905.000) ontvangen geen beschikking maar een mededeling. Omdat de premie WHK bepaald wordt aan de hand van de sectorindeling, adviseren wij u te controleren of u door de belastingdienst terecht als kleine werkgever bent aangemerkt en of het premiepercentage van de juiste sector is gehanteerd.

Voor vragen of interesse kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via info@resolu.nl of 088-0322490.

Laatste nieuws & webinars