Door alle ontwikkelingen rondom het coronavirus zouden we bijna vergeten dat ook eerder aangekondigde maatregelen hun intrede doen. Zo kunnen werkgevers sinds 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. Resolu vertelt u graag hoe het zit!

De Compensatieregeling transitievergoeding in vogelvlucht

Als uw medewerker meer dan 2 jaar ziek is en uit de RIV-toets (toetsing van het re-integratieverslag) blijkt dat de re-integratieverplichtingen voldoende zijn geweest, mag u als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De zieke medewerker heeft dan recht op een transitievergoeding. Veel werkgevers vinden dit een onrechtvaardige situatie: ze zijn gedurende twee jaar verplicht het loon door te betalen en kosten te maken voor de re-integratie van de medewerker, en daar komt vervolgens de transitievergoeding nog eens bovenop.

Sinds1 april 2020 kan een werkgever, die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van de medewerker een (transitie)vergoeding heeft betaald, een verzoek indienen voor compensatie bij het UWV. Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke medewerker. Daarnaast voorkomt de regeling dat medewerker lang in onzekerheid blijven. Vanwege de kosten van de transitievergoeding beëindigen werkgevers vaak niet het dienstverband na 2 jaar ziekte.

Werkgevers die op of na 1 juli 2015, maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt. Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

 • De medewerker is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • De medewerker had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
 • De medewerker heeft de transitievergoeding betaald aan de medewerker.

Deze voorwaarden gelden overigens ook voor de medewerker die een vervroegde IVA-uitkering krijgt en voldoet aan bovengenoemde 3 voorwaarden. Ook dan kan de werkgever compensatie ontvangen van de betaalde transitievergoeding.

Hoe hoog is de compensatie?

 • De compensatie is meestal lager dan de betaalde transitievergoeding.
  Werkgever en medewerker mogen een lagere transitievergoeding afspreken dan in de wet staat. In dat geval is de compensatie niet hoger dan de door medewerker en werkgever afgesproken transitievergoeding.
 • Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag. Behalve als het jaarsalaris van de medewerker hoger was dan dit bedrag.
 • Opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed.
 • Bij de compensatie van de betaalde transitievergoeding worden de Wettelijke rente en de Werkgeverspremies niet vergoed.

Welke documenten zijn nodig voor het aanvragen van de compensatie?

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst.
 • Berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken.
 • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum.
 • Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ via UWV werkgeversportaal.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 • Werkgever ontvangt een bevestiging van de aanvraag.
 • Soms ontvangt de werkgever een brief met het verzoek om meer informatie.
 • Uiteindelijk ontvangt de werkgever de beslissing op de aanvraag.
 • In deze brief staat hoe hoog de compensatie is en hoe het bedrag berekend is. De werkgever ontvangt dan binnen 5 werkdagen het bedrag op het rekeningnummer dat de werkgever in de aanvraag heeft ingevuld.

Kan er bezwaar worden gemaakt tegen de beslissing?

 • Ja, dit kan digitaal door het invullen van een bezwaarformulier of per brief.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.